Medische Basiskennis
   

  Begrippenlijst

  Hieronder vindt u de begrippen die horen bij deze uitgave.

  Aërobe capaciteit (uithoudingsvermogen)

  Het maximale volume zuurstof dat per minuut kan worden opgenomen tijdens zware spierarbeid (hardlopen, fietsen, langlaufen).

  Absorptie

  Transport van stoffen van het lumen van het spijsverteringskanaal naar de extracellulaire ruimte, door het epitheelweefsel. [In de tubulus van het nefron wordt het transport van stoffen van de voorurine naar de extracellulaire ruimte reabsorptie genoemd; ook het neusslijmvlies kan stoffen absorberen]. De stoffen in de extra-cellulaire ruimte worden vervolgens door het bloed opgenomen en over het lichaam verspreid.

  Acidose

  Een extracellulaire pH (zuurgraad) lager dan 7.38.

  Actief transport

  Verplaatsing van stoffen over een membraan, met gebruik van energie in de vorm van ATP.

  Afasie

  Verzamelnaam voor taalstoornissen door hersenbeschadiging.

  Affectie

  Gevoel van genegenheid.

  Allergie (overgevoeligheid)

  Een immunologische ontstekingsreactie op een niet-pathogene antigeen.

  Androgenen

  In de geslachtsklieren en in de schors van de bijnieren geproduceerde steroïdhormonen die mannelijke kenmerken teweegbrengen.

  Angst

  Een algemeen gevoel van onveiligheid veroorzaakt door een dreigend, wezenlijk of vermeend gevaar en gepaard gaande met een verhoogde waakzaamheid, een verhoogde output van het vegetatief zenuwstelsel en een verhoogde spierspanning.

  Animaal

  Voor dieren kenmerkende prikkelverwerking en lichaamsbeweging in respons op de omgeving.

  Antagonist

  Een stof (bijvoorbeeld medicijn) of kracht (bijvoorbeeld spier) die de actie van een andere stof respectievelijk kracht tegenwerkt.

  Antigeen

  Stof die een immuunrespons van het lichaam opwekt en die kan reageren met producten (antistoffen) van die respons.

  Antistof

  Een molecuul dat chemisch precies past op de molecuulstructuur van een antigeen en daardoor het proces in gang zet om de drager van dat antigeen (bacterie, virus, e.a.) te vernietigen.

  Apoptose

  Geprogrammeerde dood van een cel.

  Atherosclerose

  Een pathologische toestand waarin vetten (ondermeer cholesterol) en calciumzouten zich ophopen onder het endotheel van de slagaderwand.

  Atoom

  Het kleinste deeltje van een element (bijvoorbeeld waterstof, zuurstof, ijzer).

  ATP (adenosinetrifosfaat)

  Een energierijk, samengesteld molecuul dat zorgdraagt voor de noodzakelijke energieoverdracht bij alle celprocessen.

  Auto-immuunziekte

  Een aandoening waarbij het immuunsysteem antistoffen vormt tegen lichaamseigen weefsels.

  Automatisme

  Een zelfwerkend handelingsprogramma van het zenuwstelsel dat geen gerichte aandacht behoeft (lopen, fietsen, zwemmen).

  Autoregulatie

  Een zichzelf regulerend (fysiologisch) proces zonder invloed van buiten, bijvoorbeeld de afstemming van de bloedstroom op de energiestofwisseling van een orgaan.

  Bacterie

  Een eencellig, kernloos micro-organisme dat zichzelf razendsnel vermenigvuldigt op een geschikte voedingsbodem. [Bacteriën voltooien rottingsprocessen; pathogene bacteriën veroorzaken ziektes].

  Benigne

  Goedaardig; kenmerk voor aandoeningen die gunstig verlopen.

  Besmetting (contaminatie)

  Overbrengen van pathogene micro-organismen.

  BMI

  Body Mass Index of Quetelet Index [lichaamsgewicht gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte], de meest gebruikte parameter om over- en ondergewicht uit te drukken.

  Carcinogeen

  Kankerverwekkend (stof, straling).

  Cel

  De basale functionele eenheid van organismen.

  Chemotaxis

  De lokkende werking van een chemische stof op cellen, bijvoorbeeld witte bloedcellen die aangetrokken worden door vrijkomende stoffen bij een ontstekingsproces.

  Chromosoom

  Staafvormige structuur in de delende cel waarop zich de genen bevinden. De staaf is opgebouwd uit een gevouwen draad van DNA. Buiten de delingsfase van de cel is de DNA-draad als een onontwarbare kluwen opgeborgen in de celkern en zijn de chromosomen dus niet zichtbaar onder een lichtmicroscoop.

  Coördinatievermogen

  De kwaliteit van het zenuwstelsel om skeletspieren harmonisch te laten samenwerken bij de uitvoering van lichaamsbewegingen en bewegingshandelingen.

  Cognitie

  Kennis; met name taalkundigen, informatici en psychologen leveren bijdragen aan de multidisciplinaire cognitiewetenschap (verwerven, verwerken en presenteren van kennis); cognitieve functies zijn onder meer waarneming, aandacht, inprenting, geheugen, oriëntatie, denken, taalgebruik, vaardigheden.

  Collageen

  Lijmvormende eiwitstoffen verwerkt in trekvaste vezels in bindweefsel.

  Coma

  Toestand van volkomen bewusteloosheid gekenmerkt door de onmogelijkheid gewekt te worden, maar met behoud van de meest vitale lichaamsfuncties.

  Comorbiditeit

  Het gelijktijdig voorkomen van meerdere ziektes.

  Compliantie of compliance

  Volgzaamheid; de mate waarin geneeskundige adviezen worden opgevolgd.

  Conditie

  Voorwaarde; toestand waarin iemand zich bevindt; fysieke trainingstoestand in de sport.

  Contusie (kneuzing)

  Verwonding ten gevolge van stomp geweld waarbij de huid intact blijft; de weefselbeschadiging bestaat uit kwetsing van cellen en bloedvaten.

  Copinggedrag

  Vermogen tot gedragsaanpassing aan relatief moeilijke omstandigheden (stress) ter voorkoming van overbelasting (burnout).

  Dehydratie (uitdroging)

  Tekort aan water in weefsels en bloedbaan met als kenmerken dorst, lage urineproductie, rimpelvormende huid en bewustzijnsverlaging.

  Dementie

  Syndroom van algehele geestelijke aftakeling met stoornissen in cognitieve functies, bij intact bewustzijn, als centraal kenmerk.

  Denaturatie

  Het verloren gaan van de natuurlijke moleculaire structuur (van weefsel).

  Depressie

  Neerslachtige stemmingsstoornis van langdurige aard.

  Differentiatie

  De ontwikkeling van cellen (en weefsels) uit een oorspronkelijk homogeen geheel (kiemcellen, stamcellen) tot nieuwe cellen (en weefsels) met specifieke kenmerken.

  Diffusie

  Verplaatsing van deeltjes (moleculen) door hun kinetische energie in gassen en vloeistoffen waardoor vermenging optreedt (van hoge naar lage concentratie).

  Distorsie (verstuiking)

  Verstuiking of verzwikking van een gewricht waarbij kapsel en banden (gedeeltelijk) inscheuren.

  DNA

  Deoxyribo nucleic acid, opslagstof van de genetische informatie in de celkern; een lang spiraalvormig lint samengesteld uit vier verschillende bouwstenen (nucleotiden) waarvan de volgorde de genetische code aangeeft.

  Dominant

  Overheersend; bij een ongelijk allelenpaar komt slechts de eigenschap van het dominante allel tot expressie (genetica).

  DSM

  Diagnostic and Statistical Manual (of mental disorders); een handleiding opgesteld door de American Psychiatric Society van psychische stoornissen op grond van beschrijvende kenmerken in plaats van theorieën over oorzaken (IV betekent de vierde herziene uitgave).

  Eiwitten

  Groep van organische moleculen samengesteld uit aminozuren (C, H, O, N); wordt gebruikt door alle organismen als bouwelement (cel- en weefselstructuren) en voor functie-uitvoering (bijvoorbeeld katalysering, signalering, beweging).

  Embryo

  De zich ontwikkelende vrucht in het moederlichaam tot en met het stadium van de organogenese, ongeveer 8 weken na de bevruchting; daarna spreekt men van foetus.

  Emotie

  Ontroering, gemoedsbeweging; onderscheid in twee groepen: positieve (geluk, liefde, trots) en negatieve (angst, verdriet, haat) emoties [limbische systeem in de hersenen wordt beschouwd als het emotionele brein].

  Energie

  Eigenschap van een systeem om arbeid te kunnen leveren; ATP is de universele energiebron van de cel om functies (bijvoorbeeld samentrekking, elektrische processen, ionenpomp) te kunnen uitvoeren (mentale energie is de wil om bepaald gedrag door te zetten).

  Enzym

  Een eiwit dat een bepaald scheikundig proces in een organisme bevordert zonder zelf te veranderen.

  Erfelijke (genetische) code

  Relatie tussen de rangschikking van de nucleotiden in DNA en die van aminozuren in het eiwit waarvoor dat DNA-deel (gen) codeert.

  Evolutie

  Het proces van de ontwikkeling van organismen gedreven door mutaties (van genen) en gericht door natuurlijke selectie (levensvatbaarheid in heersende omstandigheden).

  Expressie

  Uitdrukking, druk uitoefenen (bijvoorbeeld buikpers); genexpressie wil zeggen de wijze waarop het gen vertaald wordt in een functioneel eiwit (genetica).

  Facilitatie

  Het sneller en gemakkelijker doen verlopen van een fysiologisch proces (bijvoorbeeld impulsoverdracht, productie van antistoffen).

  Fagocytose

  Vernietigen en opruimen van binnengedrongen micro-organismen en van beschadigde weefselelementen (bijvoorbeeld cellen, vezels, bloedonderdelen) door cellen met een fagocyterende functie (bijvoorbeeld granulocyten, macrofagen, microglia).

  Fitheid

  De fysieke toestand om prestaties te leveren.

  Foetus

  De vrucht in het moederlichaam na het embryonale stadium tot aan de geboorte (de lichaamscontouren zijn duidelijk herkenbaar; naast de verdere ontwikkeling van de organen is de snelle groei het belangrijkste kenmerk).

  Fysiologie

  De wetenschap der levensverrichtingen; richt zich op de lichaams- of orgaanfuncties.

  Gen

  Een gedeelte van een chromosoom dat een erfelijke factor vertegenwoordigt [in celbiologische termen: een gebied van het DNA dat de benodigde informatie bevat voor de vorming van een functioneel onderdeel van boodschapper RNA (mRNA) en dus voor de vorming van een functioneel celeiwit].

  Grondsubstantie

  Niet-cellulair vullingsmateriaal in weefsel dat bestaat uit glycoproteïnen en water.

  HLA

  Human Leucocyte Antigen, Engelse naam voor de classificatie van menselijke MHC (Major Histocompatibility Complex) eiwitten op witte bloedcellen [het betreft antigene eiwitfracties van menselijke cellen, die immuniteitsreacties oproepen bij transplantatie van bloed en organen].

  Homeostase

  De eigenschap van het lichaam om het interne milieu (weefselvocht) relatief constant te houden (bijvoorbeeld temperatuur, watergehalte, zuurstofgehalte, zuurgraad).

  Hormoon

  Een eiwitstof die door een groep cellen (hormoonklier) aan het bloed wordt afgegeven voor transport naar andere lichaamsdelen om bij een zeer lage concentratie groei, ontwikkeling, homeostase of stofwisseling te beïnvloeden.

  ICD

  International Classification of Diseases; classificatie systeem van alle aandoeningen.

  Immuniteit

  De eigenschap van het lichaam (organisme) om zichzelf te beschermen tegen ziekteverwekkers.

  Incontinentie

  Het onvermogen om de urine of de ontlasting op te houden

  Infarct

  Een weefselgebied dat beschadigd of afgestorven is geraakt ten gevolge van inadequate bloedtoevoer.

  Infectie

  Handhaving en vermenigvuldiging van ziekteverwekkende parasieten, schimmels, bacteriën of virussen na besmetting, waardoor een plaatselijke ontsteking of ziekte van het gehele lichaam wordt veroorzaakt.

  Inhibitie

  Remming, onderdrukking van een impuls (met name bij de synaps).

  Intelligentie

  Vermogen om kennis en ervaring toe te passen bij het oplossen van of het omgaan met problemen.

  Ion

  Een atoom of atoomgroep met een netto positieve of negatieve lading door verlies respectievelijk opneming van een of meer elektronen (bijvoorbeeld H+, Na+, Ca++, OH-, Cl-, HCO3-).

  Ischemie

  Een tekort van adequate bloedtoevoer naar een weefsel, orgaan of lichaamsdeel (door stolsel, vaatspasme, afknelling).

  Kanker

  Kwaadaardig woekerend gezwel van epitheel-weefsel (huid, slijmvlies, klieren) met uitgezaaide dochtergezwellen (metastasen) die de betreffende organen verwoesten.

  Kloon

  Een groep cellen die genetisch identiek zijn (B-lymfocyten die dezelfde antistof maken); het begrip wordt ook gebruikt voor een celcultuur die één bepaalde stof (bijvoorbeeld hormoon) maakt en voor een compleet organisme (bijvoorbeeld schaap Dolly) dat zich uit de kern van een lichaamscel (in plaats van een bevruchte eicel) ontwikkeld heeft.

  Koolstofdioxide

  CO2; de (gasvormige) afvalstof van de verbranding van voedingsstoffen die door de longen wordt verwijderd.

  Kwaliteit van leven

  Begrip uit de gezondheidszorg dat aangeeft in welke mate een aandoening de uitvoering van gewenste handelingen belemmert.

  Maligne

  Kwaadaardig; karakteristiek voor aandoeningen (met name kanker) met een slechte prognose.

  Manie

  Toestand van ziekelijke opgewektheid die gepaard gaat met een verstoorde beleving van de eigen persoon en de werkelijkheid (onderdeel van de bipolaire stemmingsstoornis).

  Meiose

  Celdeling van geslachtscellen (reductiedeling) die leidt tot een haploïd (enkelvoudig) aantal chromosomen van gameten (eicellen en zaadcellen).

  Metastasering

  Verspreiding van kanker (of een andere aandoening) over het lichaam.

  MHC

  Major Histocompatibility Complex; classificatie van weefselantigenen bij transplantatie van bloed of organen (zie HLA).

  Migratie

  Verplaatsing van cellen in het lichaam; met name tijdens de embryonale ontwikkeling, en cellen van het immuunsysteem.

  Mitose

  Proces van normale celdeling.

  Molecuul

  Twee of meer atomen die door gezamenlijk gedeelde elektronen (twee of meer elektronen die bij de betrokken atoomkernen horen) gekoppeld zijn.

  Morfogenese

  Het ontstaan van anatomische structuren in een organisme.

  Motoriek

  Arsenaal en uitvoeringskwaliteit van lichaamsbewegingen en van bewegingshandelingen.

  Mutatie

  Een plotselinge, blijvende verandering in genetisch materiaal (gen) die overgeërfd wordt; verandering van/in een nucleotide.

  Neuroplasticiteit

  Eigenschap van zenuwweefsel om nieuwe verbindingen te leggen.

  Nucleus

  Kern; wordt gebruikt in de natuurwetenschappen om de kern van een atoom (verzameling van protonen en neutronen) te duiden, in de biologie voor de kern van de cel en in de neurowetenschappen voor de knooppunten in zenuwbanen waarin de cellichamen van neuronen verzameld liggen.

  Oedeem

  Overmatige vochtophoping in interstitieel weefsel (intercellulaire ruimte).

  Oestrogenen

  De groep van vrouwelijke geslachtshormonen (steroïd structuur) die een rol vervullen in de menstruele cyclus en die de secundaire vrouwelijke geslachtskenmerken tot expressie brengen.

  Oncogeen

  Een factor die bijdraagt aan de vorming van een kwaadaardig gezwel.

  Ontsteking

  Een niet-specifieke reactie van het immuunsysteem op weefselschade en op antigenen van binnendringende stoffen, micro-organismen en, in geval van ontsporing, eigen cellen; de kenmerken van een ontsteking zijn vaatverwijding (warmte, zwelling, roodheid), pijn en gestoorde weefselfunctie.

  Orgaan

  Een uit verschillende weefsels samengesteld onderdeel van het lichaam met een specifieke functie bijvoorbeeld maag, oog, hart; een orgaan is verder onderdeel van een stelsel (of systeem) met dezelfde lichaamsfunctie bijvoorbeeld bloedsomloop, ademhalingsstelsel, zenuwstelsel.

  Organellen

  Verzamelnaam voor onderscheidbare structuren van de cel in de betekenis van 'ogaantjes' met specifieke functies; bijvoorbeeld mitochondrieën, Golgi-apparaat, lysosomen.

  Organisme

  Een levend wezen; bijvoorbeeld bacterie, schimmel, plant, dier.

  Osmolariteit

  De concentratie van opgeloste deeltjes in een vloeistof, uitgedrukt osmol per liter (of kilo); de osmolariteit van bloedplasma is 275 - 300 mosmol/ kg.

  Oxidatie (verbranding)

  Een chemische reactie waarbij een stof elektronen afstaat door een verbinding aan te gaan met zuurstof bijvoorbeeld het roesten van ijzer; in een organisme wordt een energieleverende stof (glucose, vetzuur) in de mitochondrieën stapsgewijs afgebroken tot water en koolstofdioxide en de vrijkomende energie wordt daarbij opgeslagen via de vorming van ATP.

  Pathologie

  Ziekteleer.

  Persoonlijkheid

  Stabiele kenmerken van iemands gedrag, waardoor hij zich onderscheidt van anderen; zowel aanleg als ervaringen vormen de persoonlijkheid.

  Polymorfisme

  Het voorkomen van twee of meer allelen op een locus (positie van een gen op het DNA) waardoor een variatiebreedte in de expressie van dat gen bestaat (genetica).

  Prevalentie

  Het aantal gevallen van een ziekte (of een ander verschijnsel) dat in een omschreven populatie in een omschreven periode (of moment) voorkomt.

  Prognose

  Voorspelling omtrent het verdere verloop van een ziekte (of ander verschijnsel).

  Psyche (geest)

  Totaal van veronderstelde innerlijke processen en verrichtingen dat een verklaring kan bieden voor iemands gedrag; of totaal van iemands bewuste en onbewuste 'innerlijke' ervaringen.

  Receptor

  Ontvanger (van een boodschap); in de fysiologie betreft het een cel of groep cellen die veranderingen monitoren in de inwendige (bijvoorbeeld bloeddruk, zuurstofspanning) en uitwendige omgeving (bijvoorbeeld licht, warmte); in de celbiologie en farmacologie betreft het eiwitten op het celmembraan en in het celplasma die binden aan signaalmoleculen (bijvoorbeeld hormonen, neurotransmitters).

  Recessief

  Het allel dat bij heterozygotie overheerst wordt door het dominante allel en alleen tot expressie komt in geval van monozygotie van het recessieve allel (genetica).

  Recombinatie

  De vorming van nieuwe combinaties van gekoppelde genen tijdens de replicatie van chromosomen in de meiose (door het mechanisme van crossing-over); dit proces kan ook optreden bij virussen.

  Replicatie

  Verdubbeling van het DNA (chromosomen) voorafgaande aan de celdeling.

  Rigiditeit

  Neurologische stoornis in de regeling van de spierspanning waardoor de spieren een verhoogde stijfheid vertonen, bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson; starheid van de geest bijvoorbeeld bij paranoia.

  RNA

  Ribonucleic acid; er zijn drie vormen van RNA die samen het proces van transcriptie en translatie verzorgen (vertaling van de genetische code van DNA naar eiwit)

  Screening

  Een onderzoek door een test op de aanwezigheid van een aandoening.

  Secretie

  Het proces waarbij een cel een stof afscheidt naar de extracellulaire ruimte; in geval van weefselvocht blijft de stof in het lichaam (hormonen, vezels) en in geval van epitheelweefsel dat (in)direct in verbinding staat met de buitenwereld, komt de stof terecht in een buissysteem (maag-darmkanaal, nefron van de nier) of aan de oppervlakte (huid).

  Sepsis

  Ernstig ziektebeeld waarbij bacteriën zich via de bloedbaan verspreiden over het gehele lichaam.

  Setpointregeling

  Fysiologisch regelsysteem om de homeostase te handhaven, bijvoorbeeld 120/80 mm kwik voor de arteriële bloeddruk, 37 graden Celsius voor de lichaamstemperatuur, 100 mm kwik voor de arteriële zuurstofspanning; de genoemde waarde is het setpoint.

  Spasticiteit

  Neurologische stoornis in de regeling van de spierspanning waarbij de aangedane spieren onwillekeurig krampachtig aangespannen en verlamd zijn; bijvoorbeeld bij hersenbeschadiging op jonge leeftijd (cerebral palsy).

  Specialisatie

  Begrip uit de embryologie dat hoort bij het begrip differentiatie; de ontwikkeling van verschillende typen cellen (epitheelcel, spiercel, zenuwcel) zowel qua bouw (differentiatie) als qua functie (specialisatie) vindt plaats uit oorspronkelijke stamcellen.

  Stamcel

  Onrijpe cel met de eigenschap om zich te differentiëren tot een gespecialiseerde weefselcel.

  Stenose

  Vernauwing in een buissysteem (bloedvat, lymfevat, urinewegen, darmkanaal).

  Stofwisseling

  Alle chemische reacties in het lichaam; feitelijk worden de chemische reacties in de cel bedoeld.

  Stress

  Krachten die spanning uitoefenen op een systeem; voor de mens kunnen dat krachten (stressfactoren) van fysieke, psychische en sociale aard zijn waardoor hij onder spanning staat. Acute stress kan leiden tot een paniekaanval, en chronische stress tot een burnout.

  Suikers (koolhydraten)

  Zoete stoffen die behoren tot de koolhydraten en gewonnen worden uit suikerbiet en suikerriet; koolhydraten zijn organische moleculen met als basisformule (CH2O)n.

  Teratogeen

  Misvorming veroorzakende factoren (chemische stoffen, gamma straling) in de prenatale periode.

  TNM-systeem

  Tumor-Nodule (dochtergezwellen in regionale lymfeklieren) - Metastase (dochtergezwellen in andere organen); internationaal classificatie-systeem om de uitbreiding van een kwaadaardig gezwel weer te geven.

  Toxine

  Schadelijke (gif) stof van bacteriën of andere organismen (planten, slangen); een toxine bindt zich aan een of meerdere receptormoleculen van cellen die daardoor ontregeld raken.

  Transcriptie

  Begrip uit de genetica/celbiologie; overdracht van gecodeerde informatie uit DNA naar boodschapper-RNA.

  Translatie

  Begrip uit de genetica/celbiologie; omzetting van de informatie van boodschapper-RNA in een eiwit (peptideketen) door ribosomen.

  Transport

  Verplaatsing van stoffen; transporteiwitten in het bloed binden moeilijk oplosbare stoffen zoals zuurstof, ijzer en cholesterol zodat deze in voldoende hoeveelheden vervoerd kunnen worden; transport van stoffen door het celmembraan via poorteiwitten en afsluitbare kanalen (actief transport dat energie kost) zoals Na+ en K+, glucose, hormonen en via blaasjes (pinocytose).

  Trauma

  Inwerkende kracht die tot schade (verwonding) leidt; de kracht betreft niet alleen mechanisch geweld (ongeval), maar ook chemisch (zuur), straling (UV, radioactieve), warmte (verbranding), koude (bevriezing), en psychisch (dwang, terreur).

  Tremor

  Onwillekeurige ritmische bevingen veroorzaakt door een neurologische stoornis; bijvoorbeeld ziekte van Parkinson, alcoholmisbruik, bijwerking van antipsychotica.

  Tumor

  Gezwel of zwelling; gezwel bestaat uit celmassa en een zwelling uit vocht (oedeem).

  Vaccinatie

  Toediening van een dood of veranderd pathogeen om de vorming van antistoffen tegen het pathogeen op te wekken (naam is afkomstig van koepokentstof [vacca betekent koe])

  Vegetatief

  Functies van plant, dier en mens om het lichaam (leven, stofwisseling) in stand te houden; bij dier en mens gaat het om spijsvertering, bloedsomloop, ademhaling, uitscheiding, immuunsysteem en betrokken regelsystemen (hormoonstelsel en autonoom deel van het zenuwstelsel).

  Vermoeidheid

  Het gevoel van een verminderd prestatievermogen ten gevolge eerdere inspanning (van toepassing op zowel lichamelijke als geestelijke processen); in geval van moeheid ontbreekt het oorzakelijk verband met eerdere inspanning.

  Veroudering

  Het proces van geleidelijke afname in kwaliteitsniveau van bouw en functie van (alle) lichaamsonderdelen als gevolg de stijgende leeftijd.

  Vetten

  Een groep van organische moleculen (C,H,O) met hydrofobe eigenschappen (waardoor geschikt voor de vorming van membranen) en lange (CH2)n ketens als belangrijkste kenmerk (hoge energiewaarde); vet wordt gebruikt als opslagproduct van energie bij bovenmatige consumptie van voedingsmiddelen.

  Virulentie

  Infectiekracht, het vermogen van een pathogeen om zijn gastheer schade toe te brengen; wordt in vergelijkende betekenis ook gebruikt voor typering van kankersoorten.

  Virus

  Kleinste (10 - 300 nm) infectieuze deeltje voor mens, dier, plant en bacterie, dat bestaat uit DNA of RNA en een eiwitmantel; een virus kan zich alleen vermenigvuldigen in een bacterie of cel omdat het voor zijn vermenigvuldiging afhankelijk is van de organellen van de gastheer.

  Vitaliteit

  Levenskracht, mate van levendigheid; tijdens veroudering neemt de vitaliteit geleidelijk af (door ziekte sneller afhankelijk van het procesverloop, en in geval van herstel slechts tijdelijk).

  Water

  H2O, door zijn fysisch-chemische eigenschappen en de vrijwel onuitputtelijke beschikbaarheid op aarde is water de vloeistof van alle leven.

  Weefsel

  Een verzameling van cellen, gewoonlijk bij elkaar gehouden door onderlinge verbindingen, die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken; een orgaan is opgebouwd uit verschillende soorten weefsels.

  Zelfconcept

  Een betrekkelijk objectieve inschatting van de unieke eigen talenten en vermogens en een realistische erkenning van de grenzen daarvan, waarover men een zeker gevoel van tevredenheid heeft.

  Zuurstof

  Element dat in de vorm van een molecuul (O2) in de atmosfeer (21%) voorkomt en voor de levering van energie bij stofwisselingsreacties van levensbelang is voor organismen.

  Zygote

  Bevruchte eicel; ontstaat door samensmelting van de kern van de zaadcel met die van de rijpe eicel.